main content

main content
02/08/201908:08
Aula de COGAMI.

COGAMI formó a 51 centros educativos en diversidades y tecnologías inclusivas

Un total de 51 centros de educación primaria y secundaria de A Coruña, Lugo, Vigo y Ourense participaron durante este primer semestre del año en un programa de la confederación COGAMI (Promoción de Educación Inclusiva) para formar a profesores y alumnado sobre las personas con necesidades específicas, por una parte, y sobre las nuevas tecnologías accesibles y su potencial para favorecer la integración de las primeras, por la otra. El programa, que incluyó actividades de sensibilización, contó con la participación de 232 docentes y 1.115 alumnas y alumnos.

Este proyecto que realiza COGAMI en Galicia se hace a través de la confederación estatal COCEMFE y está financiado a través de los fondos del 0,7% del IRPF que llegan cuando las personas contribuyentes marcan el recuadro de Actividades de Interés Social cuando hacen la declaración de la renta. Las temáticas de las formaciones impartidas por las tres profesionales que llevan a cabo este proyecto son sobre Diversidad afectiva-sexual y de géneroDinamización de patios de recreo inclusivosBoccia y otros deportes adaptados además de sobre Productos de apoyo para las Actividades de la Vida Diaria y acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, las TIC.

A través de este proyecto se constituyó una red de tutores tecnológicos de apoyo al profesorado destinados a la atención de los estudiantes con necesidades específicas por motivo de sus características y diversidades. La finalidad es la de promover las mejoras en el aprendizaje y prevenir el fracaso o abandono escolar en ciclos formativos obligatorios y no obligatorios. Según informa COGAMI, esto se consigue con la introducción de metodologías y tecnologías inclusivas en los centros educativos que favorezcan la autonomía personal del alumnado. Este programa cuenta con tutoras y tutores que tienen por misión motivar, sensibilizar, acompañar, informar y formar en el uso de las tecnologías inclusivas al profesorado que cuenta en las aulas con estudiantes que requieren este tipo de soporte.

02/08/201908:08
Aula de COGAMI.

COGAMI formou a 51 centros educativos en diversidades e tecnoloxías inclusivas

Un total de 51 centros de educación primaria e secundaria de A Coruña, Lugo, Vigo e Ourense participaron durante este primeiro semestre do ano nun programa da confederación COGAMI (Promoción de Educación Inclusiva) para formar a profesores e alumnado sobre as persoas con necesidades específicas, por unha banda, e sobre as novas tecnoloxías accesibles e o seu potencial para favorecer a integración das primeiras, pola outra. O programa, que incluíu actividades de sensibilización, contou coa participación de 232 docentes e 1.115 alumnas e alumnos.

Este proxecto que realiza COGAMI en Galicia faise a través da confederación estatal COCEMFE e é financiado a través dos fondos do 0,7% do IRPF que chegan cando as persoas contribuíntes marcan o recadro de Actividades de Interese Social cando fan a declaración da renda. As temáticas das formacións impartidas polas tres profesionais que levan a cabo este proxecto son sobre Diversidade afectiva-sexual e de xéneroDinamización de patios de recreo inclusivosBoccia e outros deportes adaptados ademais de sobre Produtos de apoio para as Actividades da Vida Diaria e acceso ás novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación, as TIC.

A través deste proxecto constituíuse unha rede de titores tecnolóxicos de apoio ao profesorado destinados á atención dos estudantes con necesidades específicas por motivo das súas características e diversidades. A finalidade é a de promover as melloras na aprendizaxe e previr o fracaso ou abandono escolar en ciclos formativos obrigatorios e non obrigatorios. Segundo informa COGAMI, isto acádase coa introdución de metodoloxías e tecnoloxías inclusivas nos centros educativos que favorezan a autonomía persoal do alumnado. Este programa conta con titoras e titores que teñen por misión motivar, sensibilizar, acompañar, informar e formar no uso das tecnoloxías inclusivas ao profesorado que conta nas aulas con estudantes que requiren este tipo de soporte.

01/08/201909:08
Mans sostendo títulos de gradación.

O CESyA e a UC3M impartirán un curso de accesibilidade audiovisual

  • O curso de accesibilidade audiovisual e subtitulado terá lugar do 1 de outubro ao 30 de novembro.

 

Centro Español do Subtitulado e a Audiodescripción (CESyA) e a Universidade Carlos III de Madrid (UC3M), ofertarán o curso de accesibilidade audiovisual: as claves do subtitulado, que será impartido do 1 outubro ao 30 de novembro de 2019.

CESyA, centro dependente do Real Padroado sobre Discapacidade do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, xestionado pola UC3M, ofrecerá un curso de accesibilidade audiovisual e subtitulado, que terá lugar do 1 de outubro ao 30 de novembro. O período de admisión finalizará o 23 de setembro.

Obxectivo do curso de accesibilidade audiovisual

O obxectivo desta formación é concienciar aos novos profesionais da comunicación, a tradución e o xornalismo para que comprendan a necesidade de crear contidos accesibles para as persoas con discapacidade auditiva.

Estes estudos online realizaranse de forma telemática a través da plataforma de ensino virtual Aula Global, que conterá tanto os contidos teóricos como as tarefas prácticas.

Para a realización dos exercicios do curso de accesibilidade audiovisual, utilizaranse ferramentas informáticas de software libre que non requiran a adquisición de licenzas.

O profesorado estará composto polos investigadores do CESyA, Israel González (departamento de Informática da UC3M), Mónica Souto e Gonzalo Martín.

Os docentes realizarán un seguimento de cada alumno mediante a corrección dos traballos realizados, estando sempre dispoñibles para resolver dúbidas ou cuestións relacionadas coa temática do curso.

Máis información sobre o curso e a matriculación: Web da UC3M

01/08/201909:08
Manos sosteniendo títulos de graduación.

El CESyA y la UC3M impartirán un curso de accesibilidad audiovisual

  • El curso de accesibilidad audiovisual y subtitulado tendrá lugar del 1 de octubre al 30 de noviembre.

 

El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), ofertarán el curso de accesibilidad audiovisual: las claves del subtitulado, que será impartido del 1 octubre al 30 de noviembre de 2019.

El CESyA, centro dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, gestionado por la UC3M, ofrecerá un curso de accesibilidad audiovisual y subtitulado, que tendrá lugar del 1 de octubre al 30 de noviembre. El periodo de admisión finalizará el 23 de septiembre.

Objetivo del curso de accesibilidad audiovisual

El objetivo de esta formación es concienciar a los nuevos profesionales de la comunicación, la traducción y el periodismo para que comprendan la necesidad de crear contenidos accesibles para las personas con discapacidad auditiva.

Estos estudios online se realizarán de forma telemática a través de la plataforma de enseñanza virtual Aula Global, que contendrá tanto los contenidos teóricos como las tareas prácticas.

Para la realización de los ejercicios del curso de accesibilidad audiovisual, se utilizarán herramientas informáticas de software libre que no requieran la adquisición de licencias.

El profesorado estará compuesto por los investigadores del CESyA, Israel González (departamento de Informática de la UC3M), Mónica Souto y Gonzalo Martín.

Los docentes realizarán un seguimiento de cada alumno mediante la corrección de los trabajos realizados, estando siempre disponibles para resolver dudas o cuestiones relacionadas con la temática del curso.

Más información sobre el curso y la matriculación: Web de la UC3M

01/08/201908:08
Imaxe dun monitor de computador e unha caixa que contén unha versión de Jaws.

Unha revisión da tecnoloxía de Jaws, un dos lectores de pantallas máis usados

Se es unha persoa con discapacidade visual seguramente utilizas ou oíches falar de Jaws, o lector de pantallas desenvolvido por Freedom Scientific que se converteu nunha das tecnoloxías para persoas cegas máis utilizada en todo o mundo.

En calquera caso, ou por se non coñeces as novidades das últimas versións desta tecnoloxía, os compañeiros de Orientatech, o proxecto posto en marcha a través da Fundación Tecsos, da Cruz Vermella Española e a Fundación Vodafone España, analizaron Jaws en profundidade.

Na súa análise destacan que Jaws é un dos lectores de pantallas máis potentes e personalizables do mercado, polo que se converte nunha das ferramentas de accesibilidade máis útiles para os usuarios de Windows con discapacidade visual.

Ademais, trátase dunha tecnoloxía completa xa que, ademais do lector de pantallas tradicional, incorpora outras opcións moi interesantes e sen custo adicional como un lector de texto en imaxes (OCR) ou Jaws Tandem, que permite controlar o computador en remoto.

Podedes ler a review completa nesta ligazón.

01/08/201908:08
Imagen de un monitor de ordenador y una caja que contiene una versión de Jaws.

Una revisión de la tecnología de Jaws, uno de los lectores de pantallas más usados

Si eres una persona con discapacidad visual seguramente utilizas o has oído hablar de Jaws, el lector de pantallas desarrollado por Freedom Scientific que se ha convertido en una de las tecnologías para personas ciegas más utilizada en todo el mundo.

En cualquier caso, o por si no conoces las novedades de las últimas versiones de esta tecnología, los compañeros de Orientatech, el proyecto puesto en marcha a través de la Fundación Tecsos, de Cruz Roja Española y Fundación Vodafone España, han analizado Jaws en profundidad.

En su análisis destacan que Jaws es uno de los lectores de pantallas más potentes y personalizables del mercado, por lo que se convierte en una de las herramientas de accesibilidad más útiles para los usuarios de Windows con discapacidad visual.

Además, se trata de una tecnología completa ya que, además del lector de pantallas tradicional, incorpora otras opciones muy interesantes y sin coste adicional como un lector de texto en imágenes (OCR) o Jaws Tandem, que permite controlar el ordenador en remoto.

Podéis leer la review completa en este enlace.

26/07/201909:07
Peregrinos en Santiago de Compostela pasando á beira dunha estatua que representa a peregrinos.

A Fundación ONCE colabora coa Xunta por un Ano Xacobeo máis accesible

A Fundación ONCE colaborou coa Xunta de Galicia para conseguir que 2021 sexa o ano Xacobeo máis accesible ata a data, polo que asesorou ao Goberno rexional en todo o relativo a accesibilidade incluído no plan estratéxico preparado para o desenvolvemento deste evento e presentado recentemente na Cidade da Cultura de Galicia.

Desta forma, o plan contén unha serie de puntos dirixidos a mellorar a accesibilidade do Camiño de Santiago para que os peregrinos con distintos tipos de discapacidade poidan facer o roteiro coa maior autonomía e comodidade posible.

Ano Xacobeo co camiño máis accesible

En concreto, a Fundación ONCE puxo ao dispor da Xunta o "Camiño de Santiago para todos", un proxecto concibido para mellorar a accesibilidade dos distintos camiños, empezando polo francés, o máis visitado polos peregrinos, que incluirá unha aplicación móbil con información accesible e fácil de entender, orientada especialmente ás persoas con discapacidade. Desta forma o ano Xacobeo será máis accesible.

Como icona do "Camiño de Santiago para todos", deseñouse un elemento en 3D que representa a unha peregrina e que será a imaxe identificativa dos puntos do camiño que conteñan información accesible (carteis e balizas beepcons).

Ano Xacobeo con beepcons

Tanto o sistema de beepcons como o tamaño da cartelería permitirán que os peregrinos detecten o punto informativo sen necesidade de achegarse demasiado a el, ou, mesmo, sen que estea visible. Desta forma, poderán detectar balizas nun radio de entre 15 e 30 metros mediante un sistema que os conducirá ata elas. Estas balizas utilizaranse para sinalizar puntos clave do Camiño, como bifurcacións ou entradas a municipios.

En canto á cartelería, ofrecerá información relativa á propia aplicación (que é e onde descargala), así como ao momento concreto no que se atopa o usuario. Para acceder a esta información, os paneis dispoñen de códigos vumark.

Ademais, a app permite ao peregrino acceder a alertas, notificacións ou información relativa a accesibilidade vinculada ao tramo do camiño no que se atope.

26/07/201909:07
Peregrinos en Santiago de Compostela pasando al lado de una estatua que representa a peregrinos.

Fundación ONCE colabora con la Xunta por un Año Xacobeo más accesible

Fundación ONCE ha colaborado con la Xunta de Galicia para conseguir que 2021 sea el año Xacobeo más accesible hasta la fecha, por lo que ha asesorado al Gobierno regional en todo lo relativo a accesibilidad incluido en el plan estratégico preparado para el desarrollo de este evento y presentado recientemente en la Ciudad de la Cultura de Galicia.

De esta forma, el plan contiene una serie de puntos dirigidos a mejorar la accesibilidad del Camino de Santiago para que los peregrinos con distintos tipos de discapacidad puedan hacer la ruta con la mayor autonomía y comodidad posible.

Año Xacobeo con el camino más accesible

En concreto, Fundación ONCE ha puesto a disposición de la Xunta el ‘Camino de Santiago para todos’, un proyecto concebido para mejorar la accesibilidad de los distintos caminos, empezando por el francés, el más visitado por los peregrinos, que incluirá una aplicación móvil con información accesible y fácil de entender, orientada especialmente a las personas con discapacidad. De esta forma el año Xacobeo será más accesible.

Como icono del ‘Camino de Santiago para todos’, se ha diseñado un elemento en 3D que representa a una peregrina y que será la imagen identificativa de los puntos del camino que contengan información accesible (carteles y balizas beepcons).

Año Xacobeo con beepcons

Tanto el sistema de beepcons como el tamaño de la cartelería permitirán que los peregrinos detecten el punto informativo sin necesidad de acercarse demasiado a él, o, incluso, sin que esté visible. De esta forma, podrán detectar balizas en un radio de entre 15 y 30 metros mediante un sistema que les conducirá hasta ellas. Estas balizas se utilizarán para señalizar puntos clave del Camino, como bifurcaciones o entradas a municipios.

En cuanto a la cartelería, ofrecerá información relativa a la propia aplicación (qué es y dónde descargarla), así como al punto concreto en el que se encuentra el usuario. Para acceder a esta información, los paneles disponen de códigos vumark.

Además, la app permite al peregrino acceder a alertas, notificaciones o información relativa a accesibilidad vinculada al tramo del camino en el que se encuentre.

26/07/201909:07
Fotografía dunha rúa de Santiago de Compostela pola noite.

A tecnoloxía axuda ao Ano Xacobeo máis accesible para persoas con discapacidade

A Fundación ONCE colabora coa Xunta de Galicia para lograr que o 2021 sexa o Ano Xacobeo máis accesible para as persoas con discapacidade, coa elaboración dun plan estratéxico no que a accesibilidade e a tecnoloxía terán un papel fundamental.

A parte principal desta colaboración plasmouse neste plan estratéxico deseñado para que o desenvolvemento deste evento permita a participación de todas as persoas.

Un dos puntos clave é a mellora da accesibilidade do Camiño de Santiago, algo no que a Xunta e a fundación levan tempo traballando de forma conxunta.

Froito desta colaboración entre as dúas entidades foi a creación do proxecto Camiño de Santiago para Todos, no que se agrupan distintas iniciativas para mellorar a accesibilidade destes roteiros.

O proxecto recolle a creación dunha aplicación móbil con información accesible e fácil de entender dirixida a persoas con discapacidade.

Así mesmo, en distintos puntos do camiño instalouse o sistema de beepcons, as balizas intelixentes de Ilunion para axudar á orientación de persoas con discapacidade visual, e adaptouse a cartelería para cubrir as necesidades de todas as persoas.

26/07/201909:07
Fotografía de una calle de Santiago de Compostela por la noche.

La tecnología ayuda al Año Xacobeo más accesible para personas con discapacidad

La Fundación ONCE colabora con la Xunta de Galicia para lograr que 2021 sea el Año Xacobeo más accesible para personas con discapacidad, con la elaboración de un plan estratégico en el que la accesibilidad y la tecnología tendrán un papel fundamental.

La parte principal de esta colaboración se ha plasmado en este plan estratégico diseñado para que el desarrollo de este evento permita la participación de todas las personas.

Uno de los puntos clave es la mejora de la accesibilidad del Camino de Santiago, algo en lo que la Xunta y la fundación llevan tiempo trabajando de forma conjunta.

Fruto de esta colaboración entre las dos entidades ha sido la creación del proyecto Camino de Santiago para Todos, en el que se agrupan distintas iniciativas para mejorar la accesibilidad de estas rutas.

El proyecto recoge la creación de una aplicación móvil con información accesible y fácil de entender dirigida a personas con discapacidad.

Asimismo, en distintos puntos del camino se ha instalado el sistema de beepcons, las balizas inteligentes de Ilunion para ayudar a la orientación de personas con discapacidad visual, y se ha adaptado la cartelería para cubrir las necesidades de todas las personas.

Blog Xente Dixital

A creación dunha páxina web para darlle un impulso ao teu negocio ou simplemente para compartir co mundo os teus intereses pode parecer, inicialmente, unha tarefa abrumadora e chea de incógnitas.

4 sinxelos pasos a seguir para crear a túa propia páxina web

Ven 24 Set

A creación dunha páxina web para darlle un impulso ao teu negocio ou simplemente para compartir co mundo os teus intereses pode parecer, inicialmente, unha tarefa abrumadora e chea de incógnitas. Porén, existen numerosas páxinas e provedores que ofrecen plataformas nas que poderás crear unha páxina...

LER MAIS

3 funcionalidades de Whatsapp que verán a luz proximamente

Mar 21 Set

A aplicación de mensaxería Whatsapp é unha das apps máis utilizadas á hora de comunicarnos: falar cos nosos amigos e familiares, organizar tarefas cos nosos compañeiros de traballo ou establecer citas médicas é moito máis fácil a través desta aplicación. Whatsapp é consciente do nivel de...

LER MAIS

Como utilizar os filtros de Instagram: consellos para o seu uso e como sacarlles proveito

Lun 21 Xuñ

Instragram é a rede social por excelencia: dende os máis mozos ata a xente adulta a utiliza para interactuar cos seus amigos e coñecidos, ver as publicacións dos influencers e famosos ou para facer crecer o seu negocio. O crecemento exponencial da rede nos últimos anos levou a que a app comezara a...

LER MAIS